Menü Kapat Sepet Sepet

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"); bilgileri 6. maddede belirtilen ("ALICI") ile bilgileri 5. maddede belirtilen ("SATICI") arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda akdedilmiştir.

2. TANIMLAR
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında tamamı ya da ilk harfi büyük harfle yahut tamamı küçük harfle yazılması fark etmeksizin aşağıda yazılı terimler karşılarında yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
ALICI                : Bir Mal veya Hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
Bakanlık           : Ticaret Bakanlığı’nı,
Hizmet              : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
Kanun               : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’unu,
Platform            : www.theartofbeingme.com.tr alan adlı internet sitesini,
SATICI              : Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden AYLİN ÖZGÜR’ü,
Sipariş Veren    : Bir Mal veya Hizmeti Platform üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
Sözleşme         : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,
Taraflar             : SATICI ve ALICI’yı,
Ürün/Ürünler    : SATICI’NIN cinsi, türü, miktarı ve satış bedeli 7. maddede belirtilen ürünlerini, Yönetmelik    : 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI 
İşbu Sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin Taraflar’ı işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI'nın SATICI’ya ait www.theartofbeingme.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinden elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

4. ALICI'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
4.1. ALICI, aşağıdaki hususlarda, işbu Sözleşme'nin ALICI tarafından Plaftorm’da kabulü ile kurulmasından önce Plaftorm’un ilgili kısımlarındaki tüm genel/özel açıklamaları incelediğini, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder:
a) SATICI'nın ticaret unvanı, iletişim ve tanıtıcı bilgileri (SATICI'nın tebligata elverişli KEP adresi, elektronik posta adresi, MERSİS numarası, telefon numarası ile varsa işletme adı veya tescilli marka adı, merkez adresi),
b) Ürünlerin Platform’dan alınması sırasındaki satış işlem aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesi için uygun araçlar ve yöntemler,
c) SATICI’nın mensubu olduğu Meslek Odası ve meslek ile ilgili öngörülen davranış kurallarına ulaşılabilecek yerler, 
d) SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme, elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI ve SATICI'ya ait Platform’a verdiği izinler, ALICI’nın ve SATICI'nın hakları ve Taraflar’ın hakları kullanım usulleri,
e) Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
f) Sözleşme konusu Ürünler için SATICI’ya ait www.theartofbeingme.com.tr tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünlerin temel nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI'nın SATICI’ya ödeyeceği toplam bedel),
g) ALICI’nın siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği,
h) Ürünler'in ALICI'ya teslimine ilişkin usuller ile teslimat masrafları hakkında bilgiler,
ı) Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar’ın sorumlulukları,
i) ALICI'nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer Mal-Hizmetler,
j) ALICI'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI'nın cayma hakkını kaybedeceği,
k) Cayma hakkı olan Ürünlerde, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI'nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağı, SATICI'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI'ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,
l) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili hususlar (iade usulleri, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, ALICI için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
m) Platform’da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli kampanyalara ilişkin yararlanma koşullarının detaylarını,
n) İşbu Sözleşme'de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından Platform’da onaylanarak kurulduktan sonra SATICI tarafından üç yıl süre ile saklanabileceği,
o) Kanun ve Yönetmelik kapsamında ALICILAR’ın satın aldıkları Ürünlerle ilgili şikayetlerini SATICI’ya ait iletişim bilgileri veya www.theartofbeingme.com.tr üzerinden doğrudan iletecebileceklerini, şikayetin iletilmesi halinde sorunun çözülmesi için mümkün olan desteğin sağlanacağı,
p) Uyuşmazlık hallerinde Kanun'un ilgili hükümleri uyarınca Bakanlıkça ilan edilen üst limite kadar Tüketici İlçe/İl Hakem Heyetleri’nin yetkili olacağı ve Bakanlıkça ilan edilen üst limitin aşılması durumunda öncesinde zorunlu arabuluculuk yoluna başvurulması suretiyle Tüketici Mahkemeleri'nin yetkili olacağı.

5. SATICI BİLGİLERİ
Adı/Soyadı/Unvanı    : AYLİN ÖZGÜR
Adres                         : Yıldızevler Mah. 737. Cad. No:4D İç Kapı No:16 Çankaya/ANKARA
Mersis                        : -
Telefon                       : [.]        
Faks                          : [.]        
E-posta adresi           : [.] 

 

6. ALICI BİLGİLERİ
Adı/Soyadı/Unvanı    :
Teslimat Adresi        :    
Telefon            :    
Faks            :    
E-posta adresi        :        


7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
7.1. Malın/Ürünün/Ürünlerin/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, markası, rengi, adedi, vb.) SATICI’ya ait Platform’da yer almaktadır. 
7.2. Platform’da yer alan fiyatlar satış fiyatıdır ve güncelleme yapılana ve/veya değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak yer edinen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu Mal ya da Hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması Adet Peşin Fiyatı Ara Toplam (KDV DAHİL)
       
    Kargo Ücreti: Toplam:

 

Platform’da gerçekleştirilen alışverişlerde hak kazanılan toplam indirim tutarı, kargo bedeli ve taksit farkı tutarı birlikte yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.
Teslimat Adresi        :
Teslim Edilecek Kişi     :
Fatura Adresi        :
Sipariş Tarihi        :
Teslimat Şekli        :
Ödeme Şekli        :
7.4. Aksi kararlaştırılmamışsa, Ürünün veya Ürünlerin teslimatına ilişkin kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim, harç ve ilgili ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir. SATICI, Platform’da teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI'ya ait olacaktır. 

8. GENEL HÜKÜMLER
8.1. ALICI, Platform’da Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın, Sözleşme’nin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikleri, Ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.2. Sözleşme konusu Ürün, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde teslimatın yerine getirilmemesi durumunda ALICI, Sözleşme'yi feshedebilir. Bu halde para iadesine ilişkin olarak, işbu Sözleşme’nin 8.11. maddesinin a ve b fıkrası hükümleri uygulanır. ALICI’nın veya teslim edilecek üçüncü kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda ALICI'nın Ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.
8.3. Sözleşme konusu Ürün, ALICI’dan başka bir kişi ve/veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin ve/veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir.
8.4. SATICI, Sözleşme konusu Ürün’ü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.5. SATICI, Sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.
8.6. ALICI tarafından, Sözleşme konusu Ürün bedelinin herhangi bir nedenle ödenmemesi ve/veya banka/benzeri kuruluş tarafından iptal edilmesi halinde, SATICI’nın teslim yükümlülüğünün sona erer. ALICI, herhangi bir nedenle banka/benzeri kuruluş tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka/benzeri kuruluş tarafından SATICI’ya yapılan ödemelerde SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.7. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 5/1-n ve 5/1-o maddelerinde; “Plastik torbalar, 1/1/2019 tarihinden itibaren mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz temin edilemez, ücretsiz teminin imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemez. Çok hafif plastik torbalar, bu uygulamadan muaftır. Plastik torbalara uygulanacak taban ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonunun önerisi dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir ve takip eden yıl boyunca geçerliliğini korur, bu plastik torbalar için Bakanlıkça belirlenen fiyat tarifesinin altında ücret uygulanamaz.” hükmü amirdir. Bu doğrultuda ALICI, siparişinin içeriğine göre kullanılacak olan poşet miktarının toplam tutarının kendisinden tahsil edileceğini kabul ve taahhüt eder.
8.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusuru olmaksızın yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka/benzeri kuruluşun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI Ürünü teslimat tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde SATICI'ya göndermekle yükümlüdür. Bu durumda nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
8.9. ALICI, Sözleşme konusu Mal/Hizmeti teslim almadan önce kontrol edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/Hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilir. Teslimden sonra Mal/Hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. 
8.10. Sipariş Veren, vermiş olduğu siparişini iptal etmek isterse SATICI’ya ait Platform üzerinden SATICI ile iletişime geçerek verilen siparişi iptal edebilecektir. İptal edilen siparişler SATICI’ya ait Platform tarafından onaylandıktan sonra para iadesi yapılacaktır. Sipariş iptal işlemi yapılabilmesi için siparişin kargoya çıkmamış olması gerekmektedir. Para iadesine ilişkin usul 8.11. madde a ve b fıkrasında belirtilmiştir. 
8.11. Sipariş konusu Mal ya da Hizmet ediminin yerine getirilmesi imkansızlaşmışsa, SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bu durumu bildirmelidir. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilemez. Bu durumda;
a) SATICI’nın varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade etmesi zorunludur. ALICI ödemeyi kredi kartı ile yaptıysa SATICI tarafından kredi kartına iade edilen Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya/benzeri kuruluşa iade edilir. Ürün tutarının banka/benzeri kuruluş tarafından ALICI hesabına yansıtılması ise 14 (on dört) günü aşabilecek olup, bu durum banka/benzeri kuruluş işlem süreci ile ilgili olduğundan ALICI olası gecikmelerden dolayı SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. 
b) Kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşecektir:
ALICI Ürünü kaç taksit ile aldıysa banka/benzeri kuruluş ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya/benzeri kuruluşa Ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka/benzeri kuruluş iade tutarlarını yine taksitli olarak hamil taraf hesabına aktarır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri örtüşmez ise her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
8.12. ALICI, talep ve şikayetlerini işbu Sözleşme’de belirtilen SATICI’nın iletişim bilgilerine veya SATICI’ya ait www.theartofbeingme.com.tr üzerinden ulaştırabilir. Şikayetin iletilmesi halinde sorunun çözülmesi için SATICI tarafından mümkün olan destek sağlanır.

9. ÖZEL HÜKÜMLER
9.1. SATICI, ALICI için herhangi bir zamanda dilediği koşullarda belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar düzenleyebilecektir. ALICI’nın herhangi bir sebeple satın aldığı Ürünleri iade etmesi halinde SATICI tarafından düzenlenen kampanya koşullarının herhangi bir sebeple sağlanamaması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilir. SATICI’nın Platform’da duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
10.1. ALICI, Platform’a verdiği kişisel ve sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
10.2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri olarak tanımlanabilecek bilgiler; sipariş almak, Ürün ve Hizmetler’i sunmak, Ürün ve Hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, Ürünler ve Hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan Sözleşme ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve işlenebilir.
10.3. ALICI’ya, yasal mevzuata uygun şekilde, her türlü Ürün ve Hizmetler’e ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için SATICI tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişim yapılabilir.
10.4. ALICI tarafından Platform’da girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler SATICI tarafından sağlanır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.


11. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI 
Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; diğer üçüncü sahışlara ait olanlar hariç; tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.

 

12. CAYMA HAKKI
12.1. ALICI, işbu Sözleşme konusu Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde m.5’de belirtilen iletişim kanalları vasıtasıyla SATICI’ya bildirimde bulunulması ve Ürünün işbu Sözleşmenin 13. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılabileceği Ürünlerde ise kullanım, mutat kullanım sınırlarını aşmamalıdır.
Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün
esas alınır.
12.2. ALICI iade edeceği Mal/Hizmeti işbu Sözleşme’de belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI’ya gönderdiği sürece, kargo bedeli SATICI’ya aittir. İade için ALICI’nın bulunduğu yerde SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde ALICI Ürünü herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği malı, SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir. 
12.3. Cayma hakkının kullanılması halinde Ürünün;
a) ALICI veya 3. kişiye teslim edilen Ürünün faturası, 
b) İade formu,
c) İade edilecek Ürün/Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte 
eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
12.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren ALICI da bahse konu Ürünü 10 (on) günlük süre içerisinde malı SATICI ya da SATICI’nın yetkilendirmiş olduğu kişiye iade etmesi gerekmektedir.
12.5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.


13. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
13.1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği “Cayma Hakkının İstisnaları" başlıklı 15. madde hükümleri uyarınca ALICI aşağıda belirtilen sözleşmelerde cayma hakkını kullanamayacaktır:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI kontrolünde olmayan Mal veya Hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. 
d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
e) Tesliminden sonra başka Ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ı) Elektronik ortamda anında ifa edilen Hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
i) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan Hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


14. MÜCBİR SEBEPLER
SATICI, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya SATICI’nın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") nedeni ile Sözleşme konusu Ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu Ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Siparişin iptalinde, para iadesine ilişkin olarak 8.11. madde a ve b fıkrasında öngörülen usul uygulanır.


15. BİLDİRİMLER VE DELİLLER
15.1. İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

15.2. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın ve SATICI’ya ait Platform’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


16. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
İşbu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Bakanlık tarafından ilan edilen üst limite kadar ALICI’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici İlçe/İl Hakem Heyetleri, üst limiti aşan uyuşmazlıklarda ise öncesinde zorunlu arabuluculuğa başvurulmak suretiyle Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


17. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ
ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın/benzeri kuruluşun kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya/benzeri kuruluşa karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka/benzeri kuruluş hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.


18. YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.