Menü Kapat Sepet Sepet

Kişisel Verilerin Korunması

www.theartofbeingme.com.tr olarak kişisel verilerinizin korunması konusunda, yürürlükte bulunan yasal mevzuat çerçevesinde azami gayret göstermekteyiz. www.theartofbeingme.com.tr, kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan düzenlemelere uyum bakımından, kanunda yer alan temel prensipleri benimsemekte, kişisel veri sahiplerini bilgilendirere gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.

1. Veri Sorumlusu Sıfatıyla Aydınlatma
www.theartofbeingme.com.tr olarak, KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek veya devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. www.theartofbeingme.com.tr, kişisel verilerin veri sorumlusu olarak, verilerin kim tarafından hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı, veri toplamanın hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmektedir. 

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi
www.theartofbeingme.com.tr ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek işlenebilmektedir. www.theartofbeingme.com.tr, işlenen verileriniz ile ilgili olarak veri sorumlusudur. 
Kişisel verileriniz www.theartofbeingme.com.tr’nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece güncellenerek işlenecektir. Toplanan kişisel verileriniz KVKK mevzuatında öngörülen ilkelere uygun olarak;
•    Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma
•    Doğru ve Gerektiğinde Olmasını Sağlama
•    Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 
•    İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Ölçülü ve Sınırlı Olma
•    İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. 

3. Kişisel Verilerin Toplanma Şekli
www.theartofbeingme.com.tr tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle birimleri, topluluk şirketleri, internet sitesi, sosyal medya platformları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir. 
www.theartofbeingme.com.tr kullanan müşterilerinin üyelik aşamasında veya www.theartofbeingme.com.tr  kullanırken, kullanıcılardan bazı kişisel veriler talep etmektedir. Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız olabilir. Çerezler kullanılmak suretiyle toplanan ve kimliğinizin belirlenmesine doğrudan olanak vermeyen bilgiler, örneğin www.theartofbeingme.com.tr’yi nasıl kullandığınız gibi bilgiler de, eğer bunlar kullanıcıya tahsis edilmiş bir kimlik temelindeyse ve dolayısıyla bireyselleştirilerek toplanmış, saklanmış ve değerlendirilmişse, kişisel veri olarak nitelendirilebilir. Kişisel olmayan veriler sadece bir araya toplanmış, büyük veri olarak nitelendirilebilen, özetlenen, toplanan, değerlendirilen ve anonim hale getirilmesi suretiyle gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek bilgilerdir.

Kişisel verileriniz www.theartofbeingme.com.tr tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmaz. 

Kişisel verileriniz,

•    İnternet sitemiz, sosyal medya platformları ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, internet protokolü, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri, gezinme süresi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, konum verileri şeklinde;

•    www.theartofbeingme.com.tr ile ticari ilişki kurmak, ürün veya hizmetlerden yararlanmak, teklif sunmak, öneri ve görüş bildirmek, talep ve şikayetleri iletmek, iş ve/veya staj başvurusunda bulunmak gibi amaçlarla gönderilen; özgeçmiş (cv), teklif ve tanıtım formu, kartvizit, görsel ve işitsel kayıtlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak;

•    Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; 
işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.


4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz; 
•    Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, 

•    www.theartofbeingme.com.tr tarafından sunulan ürün, hizmet ve faaliyetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli hizmet desteği ve kalitenin sağlanması, 

•    www.theartofbeingme.com.tr ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, 

•    6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,

•    Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,

•    Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru, talep, öneri, teklif ve şikayetlerinize cevap verilebilmesi, 

•    www.theartofbeingme.com.tr’ye ait lokasyonların fiziksel güvenliği ve denetimlerinin sağlanması, 

•    www.theartofbeingme.com.tr ticari ve hizmet stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, 

•    www.theartofbeingme.com.tr ilgili hizmet politikalarının yürütülmesi ve temini, 

•    Veri güvenliği kapsamında her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması, 

•    Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapılabilmesi, 

•    Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesi, 

•    Çevrimiçi ziyaret verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir. 

Kişisel verileriniz yukarıda verilen amaçlar doğrultusunda, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, www.theartofbeingme.com.tr tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda yasadan doğan sorumluluğunu eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesiyle edinilir. Bu kapsamda, ilgili kanunlarda açıkça öngörülmesi, www.theartofbeingme.com.tr’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla www.theartofbeingme.com.tr’nin meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması hukuki sebepleri gereği işlenebilmektedir. 

5. Kişisel Verilerin Aktarılması  
6698 sayılı KVKK uyarınca www.theartofbeingme.com.tr ile paylaştığınız kişisel verileriniz güvenle saklanmakta olup KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde www.theartofbeingme.com.tr tarafından ve iş ortaklarımızla yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak işbu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ve aşağıda belirtilen amaçlarla paylaşılabilmekte veya aktarabilmekteyiz. 
Kişisel verileriniz; düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları, e-ticaret yazılım alt yapısı hizmeti aldığı www.theartofbeingme.com.tr ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere, tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

6. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması
www.theartofbeingme.com.tr, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda www.theartofbeingme.com.tr, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Kişisel verileriniz yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin öğrenilmesi halinde durum, gecikmeksizin yasal düzenlemeye uygun olarak Kurul’a bildirilecektir. 
www.theartofbeingme.com.tr, elde etmiş olduğu kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için gerekli zamanaşımı süreleri sona erdiğinde kişisel verileriniz silinecek, imha edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

7. Kişisel Verisi İşlenen Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahibi olarak www.theartofbeingme.com.tr’ye başvuruda bulunarak;
1.    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
2.    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
3.    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5.    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6.    Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8.    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

8. Başvuru Yöntemi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, yazılı olarak;
a)    iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla
b)    ıslak imzalı şahsen başvuru aracılığıyla
c)    noter aracılığıyla
d)    kayıtlı elektronik posta adresi ile 
e)    www.theartofbeingme.com.tr sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle
f)    mobil imza/e-imza içerecek şekilde www.theartofbeingme.com.tr sisteminde bulunmayan elektronik posta adresini kullanmak suretiylebize ulaşarak iletebilirsiniz. 

Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içerisinde gerekçeli olarak cevaplandırılacaktır. Taleplere ilişkin gerekli işlemler ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 
www.theartofbeingme.com.tr web sitesini ziyaret eden her bir ziyaretçi bütün şartları okumuş, kabul etmiş ve açık rıza beyan etmiş sayılır. 
www.theartofbeingme.com.tr yasal düzenlemeler ve politikası gereği, değişiklik, ekleme ve güncellemeler yapabilir.
Tüm bu değişiklik, ekleme ve güncellemeleri yansıtan yeni aydınlatma metni ilgili kişilere internet sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır. 
Kişisel Veri İşlemlerinizle ilgili bizimle info@theartofbeingme.com.tr mail adresinden irtibata geçebilirsiniz.